Taleplerimiz:

1. “Cinsiyet Kimli!i Bozuklu!u” tanımının uluslararası te"his klavuzlarından çıkarılması (DSM-V ve ICD-11’in gelecek uyarlamaları).

2. Cinsiyet düzeltme sürecinin sa!lık sistemi tarafından sigortalanması.

3. Interseks bireyler üzerindeki ikili cinsiyet sistemine normalle"tirme terapilerinin durdurulması.

4. Hormon terapisi ve cerrahi deste!e zorunlu psikiyatrik takip olmaksızın ücretsiz ula"ım.

5. Transfobi kar"ıtı mücadele: E!itim, trans bireylerin istihdamı ve sosyal hayata dahil edilmesi, ayrıca sosyal ve kurumsal transfobinin her çe"idinin if"a ve rapor edilmesi.